ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਸੂਰਜੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ - ਸਰੇਸਕੀ ਫੈਕਟਰੀ
ਚੋਟੀ ੋਲ