ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੂਰਜੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ - ਸਰੇਸਕੀ
ਚੋਟੀ ੋਲ